You are here:Home-עורך דין פלילי-היוועדות חזותית מול שופט

היוועדות חזותית מול שופט


החשוד נשאר בבית המעצר וביהמ"ש רואה אותו במסך וידאו. החשוד רואה בבית המעצר את השופט והדיון מתקיים מבלי שמסיעים את החשוד לביהמ"ש. הרציו הוא להקטין סכנת בריחה, או סכנה שיפגעו בו. כדי שיהיה הליך כזה צריך שיתקיימו תנאים מצטברים לפי סע' 65(א) (ב)

– החשוד הוא בגיר

– מדובר רק בחשודים ולא בנאשמים

– חובת ייצוג ע"י סנגור (הסנגור הוא שמייצג את החשוד בביהמ"ש והוא שמתקשר איתו בטלפון כדי לקבל  ממנו הוראות לדיון.

– החשוד הסכים

התנאי השלישי למעצר חשוד- ביהמ"ש שקל חלופת מעצר, סע' 13(ב).

הרעיון הוא כי ביהמ"ש שקל האם אפשר להשיג את מטרת המעצר בתנאי שחרור ובערובות שפוגעים פחות בחירות. למשל, במקום לעצור חשוד במעשה מגונה, אפשר לצוות עליו לא לצאת מהבית כאשר שם משגיח עליו ערב 24 שעות ביממה- 48 א (9), מחייבים את החשוד להיות עם איזוק אלקטרוני- אם הוא יוצא מטווח מסוים מגיעים אליו עוצרים. חלופת מעצר היא הרעיון המרכזי כדאי לשמור על החירות, מובן שלתנאי השחרור מוסיפים ערבויות כמופיע בסע' 41, 48(א), כאשר הערבויות הן: הפקדת מזומן (ערבון כספי), ערבות עצמית (אומרים לחשוד כתנאי לשחרור לחתום על עצמו והוא מבטיח בכך שהוא יתייצב לחקירה כשיוזמן, שהוא לא ישבש הליכי משפט ושהוא לא יפר תנאי שחרור. ערבות צד ג'- צד ג' חותם על כך שהוא ערב למילוי התחייבויות המשוחרר כגון לפקח עליו במצער הבית שלו, ולהודיע מיד למשטרה, אחרת תילקח ממנו ערבותו.  טופס הערבות לפי סע' 49– על פי הסע' במזכירות ביהמ"ש המשוחרר והערבים חותמים יחד וזה כמו חוזה. כשרוצים להפעילו מגישים להפעלה.

אפשרויות ההחלטה של ביהמ"ש:

  • ביהמ"ש יורה על מעצר החשוד למספר ימים.
  • שחרור ללא תנאי. למשל, כשאין אפילו חדש סביר.
  • ביהמ"ש דוחה את בקשת המשטרה ומשחרר בערובה ובתנאי שחרור.
2017-05-29T15:03:02+00:00

About the Author:

Leave A Comment