You are here:Home-עורך דין פלילי-מושגי יסוד פליליים

מושגי יסוד פליליים


חשוד- אדם שבדר"כ נמצא תחת חקירה וטרם הוגש נגדו כתב אישום.

נאשם- אדם שכבר הוגש נגדו כתב אישום. נאשם יכול להיות עצור/לא עצור/ לא עצור משוחרר בתנאים/לא עצור משוחרר בערובה.

קטין- גילו פחות מ 18. יש חוק מיוחד שעוסק בנוער (כל מי שלא מלאו לו 18) חוק הנוער, שפיטה ענישה ודרכי טיפול.

ילד- יש חיקוק מיוחד שעוסק באופן עדותו של ילד. לפי חוק לתיקון דיני ראיות (הגנת ילדים), 1955- ילד הוא מי שלא מלאו לו 14 שנה. יש לכך משמעות מבחינת אופן העדות וההליך שמעורב בו ילד. למשל ילד שנעברה בו עבירת מין יש אפשרות בביהמ"ש כל עוד לא מלאו לו 14 שנה, שהוא לא יעיד ובמקומו תעיד חוקרת ילדים שגבתה את עדותו במשרדה, והעדות שלה ושלו יוגשו כראיה במקום עדותו. מצד המדינה מי שמייצג בביהמ"ש זה תובעים מהמשטרה או הפרקליטות.

את הנאשם מייצגים: הוא עצמו, או עו"ד מטעמו באופן פרטי. אם אין לו סנגור, סנגוריה ציבורית. הרעיון הוא שהסנגוריה הציבורית מייצגת אותו בביהמ"ש בלי שהוא משלם לה, המדינה משלמת לסנגור את שכרו והדגש הוא שהסנגוריה יכולה לייצג גם בדיון בערכאה ראשונה, גם בערעור והוא נועד למנוע עיוות דין.

2017-05-29T15:03:02+00:00

About the Author:

Leave A Comment