You are here:Home-עורך דין פלילי-איך מתנהל הדיון הפלילי?

איך מתנהל הדיון הפלילי?


מכל מרחב של המשטרה נשלח לביהמ"ש שוטר שנקרא "הטוען המשטרתי"- הוא מוזהר לומר את האמת לכל יום העבודה שלו. כל אחד מהם יש לו את תיקי המעצר שלו. הדיון הוא פומבי בכפוף לסע' 16(3) לחוק, שדיון מסוים הוא בדלתיים סגורות (עניינים של קטינים, עבירות בטחון סע'  68(ב) לחוק בתי המשפט ובו רשימה של כל הדיונים בדלתיים סגורות. הדיון מתקיים בנוכחות החשוד סע' 16(2) לחוק. אם הוא חולה ביהמ"ש ימנה לו סנגור והוא ייצגו בדיון בהעדרו, ובלבד שאם הוא הבריא וביקש שיהיה דיון מחודש בעניינו, הוא יכול לעשות זאת. חלק נוסף בדיון- החקירה הנגדית. לפי פס"ד סלימאן החקירה הנגדית היא המכשיר מס' 1 להבטיח את זכויותיו של החשוד. כלומר, הטוען המשטרתי נחקר נגדית ע"י החשוד או סנגורו- סע' 15(ד). הרעיון הוא שהשוטר ינמק בחקירתו הנגדית מדוע חיוני דווקא מעצר. החקירה הנגדית כה חשובה כי לפי סלימאן ולפי 15(ג), החשוד לא מקבל שום חומר לעיונו, מאחר ולא רוצים שהחקירה תשובש. הדבר היחיד שהוא מקבל זה את בקשת המעצר. לכן, באמצעות החקירה הנגדית ניתן לקבל מידע מהשוטרת. לפי 15(ה) השוטר רשאי לבקש לא להשיב בקול רם על שאלות מסוימות, אלא לכותב פתק לשופט שבו הוא עונה את התשובה. הנימוק של השוטר יהיה שיש חשש שתשובה בע"פ ע"פ 15(ה) תפגע בחקירה. לדוג' שאלה שהתשובה עליה קשורה למעצר חשודים נוספים, או לתפיסת אמל"ח. יש מנגנון ב-15(ה) שלפיו אם ביהמ"ש מתעקש שהשוטר כן ייענה בע"פ בקול רם, הוא יכול להשיב בכתב, לקחת בחזרה את התשובה אליו וביהמ"ש יתעלם מהחומר הסודי הזה. הכל כדי שהחקירה לא תשובש. למרות שביהמ"ש אמר לומר את התשובה בקול רם, ניתן לסרב לו כדי שהחומר הסודי לא ייחשף. לגבי הדיון יש חלק נוסף- סיכומים. לאחר שהחקירה הנגדית הסתיימה, המשטרה מסכמת את טענותיה וגם החשוד מסכם וביהמ"ש מחליט במקום האם לעצור או לשחרר. הדיון מתועד בפרוטוקול אשר נימסר לצדדים. למעט, לפי סע' 15(ז) אסור לגלות בפרוטוקול תוכן של חומר חסוי. למשל פעולות חקירה שהמשטרה רוצה לבצע, מידע מודיעיני (סוכן סמוי שמופעל). ניתן לבקש תסקיר- הרעיון בסע' 21 (א)(א) לחוק המעצרים שהסנגור מבקש מביהמ"ש שיוגש לביהמ"ש תסקיר שירות מבחן. כלומר, חוו"ד בכתב של קצין מבחן שבו הוא נותן לביהמ"ש תמונה על הנאשם לפי 21 א(ב): החשוד עצמו, נסיבות אישיות, לשחרר או לעצור (המלצה) ושירות המבחן מחווה דעתו על המסוכנות. התסקיר הזה יוגש לגבי חשוד עצור במקרים נדירים ביותר. המחוקק קבע ב 21 (א)(א) שמי שעצור פחות מחמישה ימים יוגש לגביו תסקיר רק במקרים מיוחדים. רוב תקופות המעצר של החשוד הן עד 5 ימים.

2017-05-29T15:03:02+00:00

About the Author:

Leave A Comment