You are here:Home-עורך דין פלילי

עילת המעצר הפלילי

עילת השיבוש: אם יש יסוד סביר לחשש שאם לא ייעצר הנאשם עד תום משפטו תהייה השפעה על עדים, יועלם רכוש, הימלטות מהמשפט. עילת המסוכנות: יש שני סוגים של עילת מסוכנות: ס"ק ב- אם הנאשם לא ייעצר עד תום משפטו יש יסוד סביר לחשש שהוא יסכן אדם אחר או את הציבור. למשל עבירות נ' הרכוש- נקבע

מעצר של חשוד בפלילים

מעצר של חשוד במעשים פליליים: הנושא מקביל גם אצל נאשם עצור, לפי סע' 41 לחוק שמדובר על סוגי הערובה- הפקדת מזומן, ערבות עצמית וערבות צד ג'. סע' 46 לחוק מדבר על השיקולים של ביהמ"ש כשהוא מחליט על סוג הערובה, גובהה ותנאי השחרור. סע' 48 לחוק מתייחס לתנאי השחרור שרשאי ביהמ"ש להטיל- יש רשימה של תנאים

ייצוג לחשוד בפלילים

האם צריך להיות סנגור המייצג חשוד בפלילים? ככלל, לחשוד בגיר אין זכות לייצוג ע"י סנגור בהליך של מעצר. אין חובה על ביהמ"ש למנות סנגור לחשוד בגיר שמובא לדיון בעניין מעצר, למעט מקרים בודדים. לגבי קטין, לפי סע' 10 ו לחוק הנוער, כאשר מוגשת בקשה למעצר הקטין, חייב ביהמ"ש למנות לו סנגור מהסנגוריה הציבורית, וכל זה

אי חוקיות

פסיקה לדוגמר במקרה של אי חוקיות: בפס"ד אלרוואגי- חשוד נעצר ע"י שופט עד 10 למחרת היום ואז מביאים אותו לביהמ"ש להארכת מעצר בשעה 10:25. הסנגור טוען שהדיון בפני השופטת מתחיל באיחור של 25 דק' כשבזמן הזה, החשוד במעצר לא חוקי. ביהמ"ש קבע בפס"ד שגם אם יש אי חוקיות, כמו באבו זהרא, אי החוקיות היא לא

פומביות הדיון

הסבר קצר על פומביות הדיון (הפלילי) לפי סע' 16(2) לחוק: הדיון יתקיים בפניו של החשוד ולפי 16(3) הדיון הוא בדלתיים פתוחות. החריג הוא שהדיון יהיה בדלתיים סגורות ורשימה זו מפורטת בסע' 68(ב) לחוק בתי המשפט.(למשל בעבירות של בטחון מדינה, נאשם בעבירות מין). למעט מקרים של 68(ב), הדיון בעניינו של חשוד הוא פומבי. עם זאת, למדנו

אורך תקופת המעצר הפלילי

תקופת המעצר הפלילי מעצר של חשוד נקרא- "מעצר ימים", מאחר ותקופת המעצר נמדדת בימים. סע' 17, 59, 62 עוסקים בכמה זמן יימשך המעצר. לפי 17 (א) תקופת מעצר מקסימאלית לבגיר היא עד 15 יום בכל פעם. בסוף כל 15 ימים אפשר להאריך שוב ושוב בעוד 15 ימים. בדר"כ המשטרה מבקשת פחות מ- 15 וביהמ"ש הוא

היוועדות חזותית מול שופט

מהי היוועדות חזותית מול בית המשפט? החשוד נשאר בבית המעצר וביהמ"ש רואה אותו במסך וידאו. החשוד רואה בבית המעצר את השופט והדיון מתקיים מבלי שמסיעים את החשוד לביהמ"ש. הרציו הוא להקטין סכנת בריחה, או סכנה שיפגעו בו. כדי שיהיה הליך כזה צריך שיתקיימו תנאים מצטברים לפי סע' 65(א) (ב) - החשוד הוא בגיר - מדובר

איך מתנהל הדיון הפלילי?

כיצד מתנהל לו הדיון הפלילי? מכל מרחב של המשטרה נשלח לביהמ"ש שוטר שנקרא "הטוען המשטרתי"- הוא מוזהר לומר את האמת לכל יום העבודה שלו. כל אחד מהם יש לו את תיקי המעצר שלו. הדיון הוא פומבי בכפוף לסע' 16(3) לחוק, שדיון מסוים הוא בדלתיים סגורות (עניינים של קטינים, עבירות בטחון סע'  68(ב) לחוק בתי המשפט

הדיון הפלילי בבית המשפט

איך מתקיים דיון פלילי בבית המשפט: כשרוצים לעצור חשוד הדיון יהיה בביהמ"ש השלום- זו הסמכות העניינית. סע' 2(1) לחוק. סע'  3 - הסמכות המקומית שתדון בתיק תהייה לפי אזור השיפוט בו בוצעה העבירה/ באזור שיפוט בו נמצאת היחידה שממונה על חקירת העבירה. לאחר הבאת החשוד לביהמ"ש כדי שהוא ייעצר ע"י ביהמ"ש צריכים להתמלא שלושה תנאים

הזכויות והחובות של החשוד בתחנת המשטרה

מהן זכויותיו של העצור הפלילי בתחנת המשטרה? הזכויות של החשוד נכנסות לתוקף רק כאשר הקצין הממונה בתחנה החליט לעצור את החשוד. חובה עליו להבהיר לו את זה שהוא עצור, את סיבת המעצר, את זכותו שתימסר הודעה על מעצרו לאדם שקרוב לו, לעו"ד, את זכותו להיפגש עם עו"ד, את משך הזמן שניתן להחזיקו עצור, עד שהוא