Blog-

סמכות שוטר לעצור בלי צו שופט- "מעצר ברחוב"

מהי סמכותו של שוטר לעצור אדם החשוד בפלילים ללא צו בית משפט? סע' 23- 25 לחוק המעצרים: שוטר רשאי לעצור ללא צו שופט, למרות שהעדיפות היא למעצר בצו. (סע' 4 לחוק). לשוטר ברחוב מובן שיש סמכות מעצר וסע' 23 מפרט את התנאים המצטברים לשימוש בסמכות הזו: כמו כל סמכות צריך שיתמלאו 3 תנאים: יסוד עובדתי-

הסוגיות העולות מחוק המעצרים

סוגיות של מעצרים פליליים: עיכוב- סעיפים 66-75 לחוק המעצרים: הרעיון הוא לצמצם את הפגיעה בחשוד. לא לעצור, אלא לפי תפיסת חוק המעצרים קודם כל עיכוב. כלומר להגביל את התנועה שלו לזמן קצוב ולתכלית ספציפית, וזאת לפרק זמן של בדר"כ עד 3 שעות, שהוא יחסית מצומצם. לפי 23 ג לחוק, נקבע במפורש שאדם לא ייעצר אם

סוגים של מעצרים

לפניכם סוגי שונים של מעצרים במשפל הפלילי מעצר של שוטר ברחוב- סעיף 23 לחסד"פ "סמכויות אכיפה מעצרים" 1996. (חוק המעצרים) מעצר ע"י שופטת- בחוק המעצרים סע' 12 ואילך. סמכות זו מתחלקת ל 2: מעצר ימים של חשוד ומעצר נאשם עד תום ההליכים. עיכוב- סעיף 68 ואילך לחוק המעצרים, הגבלת תנועה של אדם בלי לעצור אותו.

סוגים של עבירות

להלן סוגי העבירות במשפט הפלילי: חטא- עבירה שבצידה מאסר עד שלושה חודשים עוון - עבירה שבצידה מאסר בתקופה שעולה על 3 חודשים ועד 3 שנים. פשע- עבירה שבצידה מאסר מעל 3 שנים. לצד כל סוג יכול גם לבוא קנס. הדירוג של הקנסות גם הוא משתנה. רוב העבירות הנדונות בביהמ"ש הן של עוון/פשע. (עבירות עוון-תקיפה, גניבה,

מושגי יסוד פליליים

מושגי יסוד במשפט הפלילי: חשוד- אדם שבדר"כ נמצא תחת חקירה וטרם הוגש נגדו כתב אישום. נאשם- אדם שכבר הוגש נגדו כתב אישום. נאשם יכול להיות עצור/לא עצור/ לא עצור משוחרר בתנאים/לא עצור משוחרר בערובה. קטין- גילו פחות מ 18. יש חוק מיוחד שעוסק בנוער (כל מי שלא מלאו לו 18) חוק הנוער, שפיטה ענישה ודרכי

הסגרה-ומשפט-בינלאומי

עקרונות בדיני הסגרה- עולם עם גבולות מטושטשים הבסיס לדיני ההסגרה הוא הרצון למנוע את האפשרות לחמוק מאימת הדין. מטרת הליך ההסגרה היא לאפשר להעמיד לדין אדם או לאכוף את ריצוי עונש המאסר שהוטל עליו במדינה בעלת סמכות לגביו. אילו עקרונות הם קריטיים בכל הנוגע לדיני הסגרה? חייבת שתהיה עבירה פלילית חמורה- לא נסגיר על עבירות

סדר ההליך הפלילי

תלונה במשטרה נפתחת חקירה- או שהתיק נסגר במשטרה או שהמשטרה חוקרת ומחליטה שיש ראיות מספיקות ויש עניין לציבור. המשטרה במקרה זה מעבירה את החומר לתביעה הרלבנטית- משטרה או פרקליטות. התביעה מחליטה אחת משתי החלטות: או לסגור את התיק, או להגיש כתב אישום. (כל תיק לפי הסמכות העניינית הרלבנטית שלו וידון בו אותו ביהמ"ש שזו הסמכות